Proiecte de HCL/Consultare publică

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2023


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
14-02-202321Proiect de H O T A R A R E Nr. 21 / 2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixeprimar
14-02-202320PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20/2023 privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 și Protocolului de colaborare încheiat între UAT Teliucu Inferior și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)primar
14-02-202319Proiect HOTĂRÂRE NR. 19 / 2023 pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Județul Hunedoara si a anexelor, a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, JudetulHunedoara", si a Strategiei de contractare, a Planului tarifar actualizat - analiza pragului de suportabilitate al. tarifelor actualizate, noiembrie 2022, a Regulamentului serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Județul. Hunedoara, mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție pana la finalizarea acesteia, precum mandatarea Președintelui sa semneze contractul de delegateprimar
30-01-20239Proiect de HOTĂRÂRE nr. 9/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul de executat aferent obiectivului de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”primar
30-01-20238Proiect de H O T Â R Ă R E Nr. 8 / 2023 pentru modificarea Valoarii de înregistrare in contabilitate din Anexa la HCL 37/2022 privind introducerea în inventarul domeniului public al Comunei Teliucu Inferior a bunurilor care fac parte din investiția „Canalizare menajeră - Vilele vechi, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, corn. Teliucu Inferior Județul Hunedoara”primar
23-01-20237PROIECT DE HOTARARE Nr. 7 /2023 privind invalidarea propunerii din nota de fundamentare nr.2469/06.12.2022 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat special reprezentantului Teliucu Inferior în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru aplicarea colectării deșeurilor pe raza UAT Teliucu Inferior prin tarif /taxă specialăprimar
17-01-20236PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „drum vicinal, Izvoarele, din DC 105 - SC Maranatha"primar
17-01-20235PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ extindere zona de protecție DC 105 Izvoarele"primar
06-01-20233PROIECT DE HOTARARE Nr. 3 /2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 al comunei Teliucu Inferiorprimar
04-01-20234PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ drum vicinal Izvoarele - Silvasul de Sus "primar
04-01-20232Proiect de HOTĂRÂRE NR. 2/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
04-01-20231PROIECT DE HOTARARE Nr. 1 /2023 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2023 si a estimărilor pe perioada 2024-2025primar