Proiecte de HCL/Consultare publică

Selectați anul :


Registrul Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local pe anul 2023


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
17-03-202330Proiect de H O T A R A R E Nr. 30 / 2023 privind modificarea si aprobarea organigramei si a statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Teliucu Inferior, primar
17-03-202329Proiect de H O T A R A R E Nr. 29 / 2023 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Teliucu Inferior in Adunarea Generala a Aso­ ciației de Dezvoltare Intercomunitara "Aqua Prest Hunedoara", sa voteze actele adiționale nr. 12 si nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunei serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/05.05.2009, a modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare a localităților aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si Avizarea Regulamentului de organ­ izare si funcționare al S.C. APA PROD S.A. DEVA primar
17-03-202328Proiect de H O T A R A R E Nr. 28 / 2023 privind modificarea DOCUMENTULUI DE POZIȚIE(DP) PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA”primar
17-03-202327Proiect de H O T A R A R E Nr. 27 / 2023 privind aprobarea Actului Adițional nr.l la Contractul nr.44/167 din 10.101.2022 de prestare a serviciului de salubrizare in Zona de Colectare 3 Centru (Barcea Mare),Județul Hunedoara si mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara să semneze Actul adiționalprimar
14-03-202326Proiect de H O T A R A R E Nr. 26 / 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
14-03-202325Proiect de H O T A R A R E Nr. 25 / 2023 privind aprobarea proiectului: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Teliucu Inferior”, finanțat prin PNRR Componenta C I5 - Educațieprimar
24-02-202324Proiect de H O T A R A R E Nr. 24 / 2023 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Teliucu Inferior, pe trimestrul IV anul 2022primar
24-02-202323Proiect de H O T A R A R E Nr. 23 / 2023 Privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii ITS/TIC în comuna Teliucu Inferior, județ Hunedoara”, finanțat prin PNRR, componenta C10-Fondul Local, Inveștiția 1.1.2. - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) primar
24-02-202322Proiect de H O T A R A R E Nr. 22 / 2023 Privind aprobarea proiectului „ Reabilitare clădire Centru de servicii publice și sociale pentru cetățeni, sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, Județul Hunedoara ", finanțat prin PNRR. componenta C10-Fondul Local, Investiția 1.3. - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritorialeprimar
14-02-202321Proiect de H O T A R A R E Nr. 21 / 2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixeprimar
14-02-202320PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20/2023 privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MySmis 130963 și Protocolului de colaborare încheiat între UAT Teliucu Inferior și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)primar
14-02-202319Proiect HOTĂRÂRE NR. 19 / 2023 pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Județul Hunedoara si a anexelor, a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, JudetulHunedoara", si a Strategiei de contractare, a Planului tarifar actualizat - analiza pragului de suportabilitate al. tarifelor actualizate, noiembrie 2022, a Regulamentului serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Județul. Hunedoara, mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție pana la finalizarea acesteia, precum mandatarea Președintelui sa semneze contractul de delegateprimar
10-02-202318Proiect de H O T A R A R E Nr. 18 / 2023 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior a președintelui de ședința pe o perioada de 3 luniprimar
10-02-202317Proiect de H O T A R A R E Nr. 17 / 2023 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 713 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Teliucu Inferior, identificat prin cartea funciară veche nr 108/5, număr cadastral Top 2027- 2031/1, în proprietatea Cultul Creștin Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolica din Romania - Biserica Penticostala „ Betel „ din localitatea Teliucu Inferior primar
10-02-202316Proiect de H O T A R A R E Nr. 16 / 2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al comunei Teliucu Inferior a trei suparafete de teren primar
10-02-202315Proiect de H O T A R A R E Nr. 15 / 2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Amenajare parcaje și accesuri blocuri str. Viorele,sat Teliucu Inferior,comunaTeliucu Inferior, jud. Hunedoara”primar
10-02-202314Proiect de H O T A R A R E Nr. 14 / 2023 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Roman in domeniul public al comunei Teliucu Inferior a unei suparafete de teren primar
10-02-202313Proiect de H O T A R A R E Nr. 13 / 2023 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoaraprimar
10-02-202312Proiect de H O T A R A R E Nr. 12 / 2023 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023 primar
10-02-202311Proiect de H O T A R A R E Nr. 11 / 2023 privind aprobarea reactualizării Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pentru comuna Teliucu Inferior primar
10-02-202310Proiect de H O T A R A R E Nr. 10 / 2023 privind actualizarea indemnizației pentru membrii S.V.S.U. Teliucu Inferior, participanti la intervenții de incendiu, pregătire profesionala si participare la cursuri de pregătire profesionala, actualizate conform Hotararea Guvernului nr. 1447/2022primar
30-01-20239Proiect de HOTĂRÂRE nr. 9/2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul de executat aferent obiectivului de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”primar
30-01-20238Proiect de H O T Â R Ă R E Nr. 8 / 2023 pentru modificarea Valoarii de înregistrare in contabilitate din Anexa la HCL 37/2022 privind introducerea în inventarul domeniului public al Comunei Teliucu Inferior a bunurilor care fac parte din investiția „Canalizare menajeră - Vilele vechi, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, corn. Teliucu Inferior Județul Hunedoara”primar
23-01-20237PROIECT DE HOTARARE Nr. 7 /2023 privind invalidarea propunerii din nota de fundamentare nr.2469/06.12.2022 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat special reprezentantului Teliucu Inferior în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru aplicarea colectării deșeurilor pe raza UAT Teliucu Inferior prin tarif /taxă specialăprimar
17-01-20236PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „drum vicinal, Izvoarele, din DC 105 - SC Maranatha"primar
17-01-20235PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ extindere zona de protecție DC 105 Izvoarele"primar
06-01-20233PROIECT DE HOTARARE Nr. 3 /2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 al comunei Teliucu Inferiorprimar
04-01-20234PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ drum vicinal Izvoarele - Silvasul de Sus "primar
04-01-20232Proiect de HOTĂRÂRE NR. 2/2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
04-01-20231PROIECT DE HOTARARE Nr. 1 /2023 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2023 si a estimărilor pe perioada 2024-2025primar