Lista cu documentele de interes public

– hotãrârile adoptate de Consiliul local al comunei Teliucu Inferior;
– dispoziţiile emise de primarul comunei Teliucu Inferior ;
– organigrama Primăriei comunei Teliucu Inferior ;
– regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Teliucu Inferior;
– anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Teliucu Inferior;
– anunţuri de licitaţii;
– lista certificatelor de urbanism;
– lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
– sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;


Excepţii de la accesul liber al cetăţenilor

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, daca fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori dse pune in pericol viata , integritatea corporala, sanatatea unei personae, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Solicitarea de informaţii de interes public

Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative existente în această secţiune.(mai jos)


Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului;

  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia in care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate:

Conform Hotărârii de Guvern nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001:

“ART. 32 – In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

ART. 33 – Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

ART. 34 – In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

ART. 35 – (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
(2) Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a) primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b) efectueaza cercetarea administrativa;
c) stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d) in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. In cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii;
e) redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

ART. 36 – (1) Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
(2) Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.”