Legislație

Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Teliucu Inferior

Constitutia Romaniei

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Legea 195/2006 Legea-cadru a descentralizarii

Legea 189/1999-republicata privind exercitarea intiativei legislative de catre cetateni Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ

Ordonanta de urgenta 27/2003- modificata privind aprobarea tacita

Legea 51/2006-republicata privind serviciile comunitare de utilitati publice Legea 188/1999-republicata privind statutul functionarilor publici

Hotararea 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

Ordonanta 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Ordonanta 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Legea 571/2003-Codul fiscal

Legea 61/1991-republicata pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Legea 114/1996-modificata si completata-Legea locuintei

Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Legea 18/1991-republicata Legea fondului funciar

Legea 1/2000pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Leqii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Leqii nr. 169/1997

Legea 247/2005 privind reforma în domeniiie proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente*

Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

Legea 448/2006-republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea 350/2006- Legea tinerilor

Legea 50/1991-republicata privind autorizarea executărli lucrărilor de construcţii

Ordonanta de Urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Legea 273/2006 privind finantele publice locale

Legea 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 53, Codul Muncii

OUG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare

Legea 16/1996-a Arhivelor Nationale

Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in domeniul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

OG 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

Legea 393/2004 privind Statutul alesilor Iocali

OG 28/2008, privind registrul agricol, consolidata in 2009 Legea 114/1996, republicata, legea locuintei

Legea asistentei sociale- nr 292/2011

Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor varstnice

Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului actualizata Legea 217/2010 privind prevenirea si combaterea violentei in familie

Legea 60/1993, republicata, alocatia de stat pentru copii

Legea 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familieie, actualizata

OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, actualizata Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

 

Hotarari ale Consiliului Local Teliucu Inferior