Hotărâri ale Consilului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2021


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
12-08-202144HOTARARE Nr. 44/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de credite interne al Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2021 primar
12-08-202143HOTARARE Nr. 43/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Teliucu Inferior , pe anul 2021primar
30-07-202141privind aprobarea bugetului de credite interne al Comunei Tcliucu Inferior , pe anul 2021primar
30-07-202138privind aprobarea încheierii Contractului de credit pentru realizare investiţii publice de interes local finanţate din fonduri europene , in valoare de 442.030 lei, intre BANCA TRANSILVANIA SA si COMUNA TELIUCU INFERIOR - judeţul Hunedoaraprimar
30-07-202137privind aprobarea încheierii Contractului de credit pentru realizare investiţii publice de interes local finanţate din fonduri europene , in valoare de 461.470 lei, intre BANCA TRANSILVANIA SA si COMUNA TELIUCU INFERIOR - judeţul Hunedoaraprimar
22-04-202126privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între: Comuna Teliucu Inferior, Şcoala Gimnazială Teliucu Inferior, Asociaţia pentru suflete curate în vederea implementării proiectului educaţional şi social „împreună pentru un viitor mai bun”primar
22-04-202125privind stabilirea, pentru anul 2022, a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflaţiei de 2,6 %primar
22-04-202124privind aprobarea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafatade 927 mp, situat in satul Teliucu Inferior, com. Teliucu Inferior, CF 60685 Str. Prunilor, FNprimar
22-04-202123privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Teliucu Inferiorprimar
22-04-202122privind aprobarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2021 si a estimărilor pe perioada 2022-2024primar
31-03-202121privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Teliucu Inferior, pentru trimestrul IV al anului 2020, precum şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi.primar
31-03-202120privind trecerea din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al comunei Teliucu Inferior, a imobilului-teren, înscris in CF nr 61571 Teliucu Inferior intravilan, nr Top 61571, in suprafaţa de 1070m2primar
31-03-202119privind aprobarea Regulamentului de închiriere a bunurilor imobile aflate in domeniul public sau privat al UAT-Comuna Teliucu Inferior.primar
31-03-202118privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2021primar
31-03-202117privind punerea Ia dispoziţia proiectului „Sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administraţia Naţională ’’Apele Romane” a terenului proprietate publica pentru amplasare sirena, necesara alarmarii, avertizării si adapostirea populaţieiprimar
31-03-202116pentru revocarea HCL 79/2020 privind aprobarea repartizării a 15 magazii pentru lemne situate pe strada Viorele, Sat Teliucu Inferior, comuna Teliucu Inferior, Judeţul Hunedoaraprimar
31-03-202115privind modificarea si completarea HCL nr. 74/27.10.2020,privind organizarea comisiilor de specialitateprimar
17-03-202114privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al comunei Teliucu Inferior a domnului Mihai Costel, ca urmare a demisiei din funcţia de consilier local si declararea locului vacant.primar
17-03-202113privind alegerea dintre membrii Consiliului Local comunei Teliucu Inferior a preşedintelui de şedinţa pe o perioada de 3 luniprimar
25-02-202112privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Teliucu Inferior, judeţul Hunedoaraprimar
25-02-202111privind aprobarea tarifelor finale de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare incluzând costurile C.M.I.D Bârcea Mare şi transfer actualizate.primar
25-02-202110privind aprobarea introducerii contribuţiei pentru economia circulară in tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfăşoară activităţile de colectare şi transport a deşeurilorprimar
25-02-20219privind diminuarea cu 75% a tarifului de închiriere pentru spaţiul solicitat de către Casa de AjutorReciproc a Pensionarilor ’’SPERANŢA” Hunedoaraprimar
25-02-20218pentru aprobarea Regulamentului privind activităţile de identificare, ridicare, transport,depozitare şi eliberare sau valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al Primăriei Comunei Teliucu Inferiorprimar
25-02-20217privind aprobarea contribuţiei anuale la Asociaţia “Salvital” Hunedoara de 3 lei/locuitorprimar
28-01-20216privind aprobarea Procedurii de repartizare, organizare şi funcţionare a parcărilor de reşedinţă din Comuna Teliucu inferiorprimar
28-01-20215privind aprobarea Contractului-Cadru vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si încredinţarea in vederea valorificării deşeurilor de ambalajeprimar
28-01-20214privind actualizarea indemnizaţiei pentru membrii S.V.S.U. Teliucu Inferior , participanţi la intervenţii de incendiu, pregătire profesionala si participare la cursuri de pregătire profesionala, actualizate conform H.G. nr. 4 din 13.01.2021.primar
28-01-20213privind aprobarea menţinerii Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna TELIUCU INFERIORprimar
28-01-20212privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare cu unităţile de invatamant de pe raza Comunei Teliucu Inferior, care vor funcţiona in anul 2021-2022primar
07-01-20211privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020, precum si repartizarea excedentului existent la 31.12.2020primar