Hotărâri ale Consilului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2024


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
08-02-202414HOTĂRÂREA NR. 14/2024 privind acordul pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9.765 mp teren agricol, categoria de folosință pășune (pajiști permanente) în extravilan, identificat în CF nr. 62401 localitatea Teliucu Inferior, nr. cadastral 62401, aparținând domeniul public al Comunei Teliucu Inferiorprimar
08-02-202413HOTĂRÂREA NR. 13/2024 privind declararea obiectivului de investiții: ” înființare parc fotovoltaic în vedereaprimar
08-02-202412HOTĂRÂREA NR. 12/2024 aprobarea apartenenței bunului la domeniul privat al comunei Teliucu Inferior și înscrierea acestuia în cartea funciară a imobiluluii identificat prin nr. cad. 95 , înscris în Cartea Funciară nr. 1004 Teliucu Inferiorprimar
08-02-202411HOTĂRÂREA NR. 11/2024 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local comunei Teliucu Inferior a președintelui de ședința pe o perioada de 3 luni (martie-mai 2024)primar
08-02-202410HOTĂRÂREA NR. 10/2024 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2024 si a estimărilor pe perioada 2025-2027primar
31-01-20249HOTĂRÂREA NR. 9/2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Teliucu Inferior, în ședința AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARAprimar
31-01-20248HOTĂRÂREA NR. 8/2024 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, ca urmare a aplicării prevederilor OUG 105/ 2023primar
31-01-20247HOTĂRÂREA NR. 7/2024 privind acordul de principiu în legătura cu posibilitatea de a participa la cofinanțarea obiectivelor sistemului de distribuție în vederea implementării proiectului cu denumirea: „E xtindere rețea de alim entare cu gaze n atu rale în localitățile Cinciș-Cerna, T eliucu Superior, comuna Teliucu Inferior, județul Hunedoara”primar
31-01-20246HOTĂRÂREA NR. 6/2024 pentru modificarea si completarea HCL 132/2023 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, în raza administrativ-teritorială a Comunei Teliucu Inferiorprimar
31-01-20245HOTĂRÂREA NR. 5/2024 privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea solicitanților care au acces la locuințe și a ordinii de prioritate in soluționarea cererilor precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în comuna Teliucu Inferiorprimar
31-01-20244HOTĂRÂREA NR. 4/2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2024primar
25-01-20243HOTĂRÂREA NR. 3/2024 privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în domeniul public al UAT Teliucu Inferior, a unui imobil clădire : Centrul de Afaceri Teliuc ,jud. Hunedoara primar
05-01-20242HOTĂRÂREA NR. 2/2024 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de invatamant de pe raza Comunei Teliucu Inferior, pentru anul școlar 2024-2025 primar
05-01-20241HOTĂRÂREA NR. 1/2024 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2023, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2024 al comunei Teliucu Inferiorprimar