Hotărâri ale Consilului Local

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023


Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
27-04-202342HOTARAREA NR. 42/2023 privind aprobarea participării Comunei Teliucu Inferior în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanțare cu Administrația Fondului pentru Mediu primar
27-04-202341HOTARAREA NR. 41/2023 privind: aprobarea actualizării documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici aferenți proiectului„REABILITARE CLĂDIRE CENTRU DE SERVICII PUBLICE ȘI SOCIALE PENTRU CETĂȚENI, SAT TELIUCU INFERIOR, COMUNA TELIUCU INFERIOR, JUDEȚUL HUNEDOARAprimar
27-04-202340HOTARAREA NR. 40/2023 privind aprobarea bugetului proiectului nr.C10 -1.1.1-13, intitulat “Achiziționarea de autobuze electrice , dimensiune medie si mică”, contract de finanțare nr. 135261/28.11.2022 primar
27-04-202339HOTARAREA NR. 39/2023 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru achiziția de autobuze electrice dimensiune medie și mică și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției, în cadrul proiectului nr.C10 -1.1.1-13, intitulat “Achiziționarea de autobuze electrice , dimensiune medie și mică”, contract de finanțare nr.135261/28.11.2022primar
27-04-202338HOTARAREA NR. 38/2023 privind aprobarea participării UAT Comuna Teliucu Inferior la parteneriatul LEADER cu denumirea „ Asociația Microregiunea Tara Hațegului - Ținutul Padurenilor GAL”primar
27-04-202337HOTARAREA NR. 37/2023 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Documentul de Poziție (DP) privind modul de implementare al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Hunedoara”primar
27-04-202336HOTARAREA NR. 36/2023 privind aprobarea modificării organigramei si regulamentului de organizare si funcționare a S.C. Apa Prod S.A. actualizate in conformitate cu prevederile Deciziei nr. 15/20.03.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A., privind modificarea organigramei si regulamentului de organizare si funcționare a societățiiprimar
27-04-202335HOTARAREA NR. 35/2023 privind stabilirea, pentru anul 2024, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflației de 13,8 %primar
27-04-202334Hotarare nr. 34 / 2023 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022primar
05-04-202333Hotarare nr. 33/05.04.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Teliucu Inferior , pe anul 2023primar
15-02-202314HOTARAREA Nr. 14/2023 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor mijloace fixe Consiliul Local al Comunei Teliucu Inferior, Județul Hunedoara;primar
15-02-202313HOTĂRÂREA nr. 13/2023 privind aprobarea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SH MMSS”,codMySmis 130963 și Protocolului de colaborare încheiat între UAT Teliucu Inferior și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)primar
15-02-202312HOTĂRÂREA NR. 12 /2023 pentru aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activitatilor serviciului de salubrizare in cadrul SMID Județul Hunedoara si a anexelor, a Strategiei de contractare, a Planului tarifar actualizat - analiza pragului de suportabilitate al. tarifelor actualizate, noiembrie 2022, a Regulamentului serviciului de salubrizare privind deseurile menajere si similare din Județul. Hunedoara si a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publica avand ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubizare in zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, JudetulHunedoara", mandatarea Asociației sa organizeze procedura de achiziție pana la finalizarea acesteia, precum mandatarea Președintelui sa semneze contractul de delegateprimar
31-01-202311HOTĂRÂREA nr. 11 /2023 privind aprobarea devizului general actualizat pentru restul de executat aferent obiectivului de investiții: „Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”, precum și a valorii actualizate reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții: Bază sportivă Școala generală Teliucu Inferior, jud. Hunedoara”,primar
31-01-202310HOTĂRÂREA Nr. 10 / 2023 pentru modificarea Valoarii de înregistrare in contabilitate din Anexa la. HCL 37/2022 privind introducerea în inventarul domeniului public al Comunei Teliucu Inferior a bunurilor care fac parte din investiția „Canalizare menajeră - Vilele vechi, str. Lacului, sat Cinciș-Cerna, corn. Teliucu Inferior Județul Hunedoara”primar
31-01-20239HOTĂRÂREA nr. 9 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentatie de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „drum vicinal, Izvoarele, din DC 105 - SC Maranatha"primar
31-01-20238HOTĂRÂREA nr. 8 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentație de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ extindere zona de protecție DC 105 Izvoarele"primar
31-01-20237HOTĂRÂREA nr. 7 /2023 privind însușirea lucrării de specialitate „ documentatie de primă înscriere Plan de amplasament și delimitare a imobilului și Memoriu tehnic,, pentru prima înscriere in cartea funciară domeniul public, a imobilului „ drum vicinal Izvoarele - Silvasul de Sus "primar
31-01-20236Hotărâre nr. 6 / 2023 privind aprobarea menținerii rețelei școlare cu unitățile de invatamant de pe raza Comunei Teliucu Inferior, pentru anul școlar 2023-2024primar
31-01-20235HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2023 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Teliucu Inferior, insusit prin H.C.L.Teliucu Inferior nr.20/1999 cu modificările si completările ulterioareprimar
31-01-20234HOTĂRÂREA NR. 4 / 2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Teliucu Inferior, pentru anul 2023primar
31-01-20233HOTARARE Nr. 3 / 2023 privind adoptarea bugetului local al comunei Teliucu Inferior pe anul 2023 si a estimarilor pe perioada 2024-2026primar
25-01-20232Hotărârea nr 2/2023 privind invalidarea propunerii din nota de fundamentare nr.2469/06.12.2022 a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara” și acordarea unui mandat special reprezentantului Teliucu Inferior în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ pentru aplicarea colectării deșeurilor pe raza UAT Teliucu Inferior prin tarif/taxă specială primar
09-01-20231HOTARARE Nr 1 / 09.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2022, precum si repartizarea excedentului din anii precedenti, in secțiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023 al comunei Teliucu Inferiorprimar